R-CAP 5 วิจัย บริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 • การวิจัย
  • โครงการจัดตั้ง RIT Ex (Rajamangala Innovation and Technology Exhibition)
  • พัฒนาและสร้างโจทย์วิจัยร่วม มทร.พระนคร-สถานประกอบการ-ชุมชน
  • จัดทำฐานข้อมูลวิจัยร่วม มทร.พระนคร กับสภานประกอบการ
  • สร้างระบบความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน
  • จัดทำศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางแบบมุ่งเป้า
  • จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยองค์รวมแบบบูรณาการ
  • จัดทำระบบการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมนักศึกษา-อาจารย์-นักวิจัย
 • การบริการวิชาการ
  • จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมสังคม ชุมชน
  • จัดทำระบบบริการวิชาการตามการร้องขอและตามความเชี่ยวชาญ
  • พัฒนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการบูรณาการร่วมการวิจัย
  • จัดทำระบบติดตามผลสัมฤทธิ์
  • จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
  • พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการบริการวิชาการองค์รวมแบบบุรณาการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือและจัดโครงการสนองพระราชดำริ
  • จัดทำศูนย์การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนโครงการสนองพระราชดำริ
  • จัดทำเกณฑ์เพื่อกำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา