R-CAP 4 นักศึกษา

 • พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
  • พัฒนาองค์ความรู้
  • ปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้คล่องตัว
  • ปรับทัศนคติในการพัฒนานักศึกษา
  • ส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในสายงาน
 • พัฒนาปัจจัยสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา
   • สถานศึกษาภายใน/ภายนอกประเทศ
   • ศิษย์เก่า
   • สถานประกอบการ
  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม
   • พัฒนาแหล่งเรียนรู้
   • หาพื้นที่กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ