R-CAP 3 ผู้สอน

  1. ถ่ายทอดความรู้จากครูต้นแบบ หรือจากครูพี่เลี้ยง
  2. ส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ
  3. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  4. พัฒนาผู้สอนให้เป็น e-Teacher
  5. จัดทำประกาศ Sabbatical Leave เพื่อให้อาจารย์ทำงานวิจัย หรือทำผลงานวิชาการ
  6. ส่งอาจารย์แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  7. คัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ ให้ทุนการศึกษาเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์