rU – Research Universiry


Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: unrecognized character after (?< at offset 10 in /var/www/virtual/president1-2/v2/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 418

rU – Research Universiry (การบริหารจัดการด้านการวิจัย และบริการวิชาการและวิชาชีพ)

 • ด้านงานวิจัยเชิงรุก
  • พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
   • พัฒนาการบริหารจัดการองค์รวมแบบบรณาการ
   • ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
   • การทำ R-CAP 5
  • พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย
   • ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ RMUTP-rU
   • ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก
   • ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน
  • พัฒนานักวิจัย
   • จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย
   • พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิจัย
   • พัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง
   • พัฒนานักวิจัยต้นแบบ
  • เพิ่มจำนวนผลงานวิจัย
   • พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย
   • พัฒนาคุณภาพบทความวิจัย
   • สร้างศูนย์เครื่องมืองานวิจัย
  • จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
   • จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
  • สร้างเครือข่ายความร่วมือด้านการวิจัย
   • จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและสถานประกอบการ
   • จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์
 • ด้านงานบริการวิชาการเชิงรุก
  • พัฒนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการเชิงรุก
   • พัฒนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการแบบให้เปล่าและเชิงพาณิชย์
   • พัฒนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการองค์รวมแบบบูรณาการ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้
   • จัดตั้งสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.พระนคร
  • บริการวิชาการเชิงธุรกิจ
   • จัดตั้งสำนักพัฒนาธุรกิจ มทร.พระนคร
   • ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
  • สร้างเครือข่ายความร่วมการบริการวิชาการ
   • สร้างและขยายเครือข่ายการบริการวิชาการและงานวิจัยระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน