gU – Green University

gU – Green University (การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

 • จัดทำ Master Plan ภายใต้เกณฑ์ประเมิน green building
 • อาคารทุกหลังจะเป็น green building ตามเกณฑ์ประเมิน 8 หมวด อาคารเก่า (อนุรักษ์) / อาคารใหม่
  • การบริหารจัดการอาคาร
  • ผังบริเวณและภูมิทัศน์
  • การประหยัดน้ำ
  • พลังงานและบรรยากาศ
  • การใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง
  • คุณภาพและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
  • การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรรม