wU – World Class University

wU – World Class University (การบริหารจัดการด้านวิชาการ)

  1. สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  2. จัดตั้งและพัฒนาระบบคลินิกเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  3. ส่งเสริมทุนปัญญา ด้านการวิจัยและการศึกษาระดับนานาชาติ
  4. ผลักดันกลุ่มสาขาวิชา มุ่งเป้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ
  5. พัฒนาหลักสูตร สู่มาตรฐานสากล
  6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ และปรับปรุงภาพลักษณ์ เพื่อความเป็นสากล