วันสภาพบผู้บริหาร ครั้งที่ 1

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.พระนคร จัดงานเสวนา “วันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 54 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 29 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง 12 ท่าน ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก 4 ท่าน และคณบดีทั้ง 9 คณะ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร สภาคณาจารย์และผู้แทนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็นฐานในการคิดและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เกิดสัมมาทิฐิภิรมย์ในการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงรุก
ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กล่าวจบการเสวนาว่า “การบริหารแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อพัฒนามทร.พระนคร ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ในพ.ศ.2558-2568 นั้น ประสบความสำเร็จได้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวมทร.พระนครทุกภาคส่วน จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกคนมา ณ โอกาสนี้”