รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก


รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ร่วมเดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปประเทศภูฎาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฎาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฎาน

การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศภูฎาน ด้วยการที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาพบ้านเมือง ตลอดจนชีวิตประชาการที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและมีความสุข อันเป็นผลมาจากการดูแลปกครองราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงใช้หลัก "ความสุขมวลรวมประชาชาติ" (Gross National Happiness) ในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศภูฏาน จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขและพึงพอใจที่ได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีทางธรรมชาติ

   

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุย
แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

   

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ พระราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเฝ้า และพระราชทานเลี้ยง
เนื่องในโอกาสทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556